FilmX  
    
 

Vyhledat film

Obchodní podmínky

Tento internetový obchod je provozován společností Hollywood Classic Entertainment.
Tyto podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

1. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v souladu s údaji v objednávce a dodat na adresu kupujícího.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, v případech, kdy kupující opakovaně n eplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy (závazné objednávky), stane-li se její plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

2. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze. O vymazání z databáze je nutné požádat písemnou formou.

3. Ceny

Uváděné ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou platné k okamžiku objednání. Ceny přepravného jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající má právo změnit poštovné pouze v případě změny obchodních podmínek a ceníku smluvních dopravců.

4. Možnost odstoupení od smlouvy

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky přes formulář nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu včetně průhledné slídy).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

5. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.